Privacyverklaring

Uw privacy wordt beschermd bij de makelaar van morgen

Uw privacy beschermd

De makelaar van morgen respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk uit te kunnen oefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Deze privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

Art. 1 Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “beheerder”): De makelaar van morgen, gevestigd te Trumanlaan 15, 4463 WR Goes, KvK nr.: 74938878.

Art. 2 De verwerking van persoonsgegevens

 • Uw persoonsgegevens worden verzameld door De makelaar van morgen. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 • Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
  • Naam
  • Geboorteplaats
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Burgerlijke staat
  • Huwelijksgoederenrecht
  • Soort en nummer legitimatiebewijs
  • Plaats en datum van uitgifte legitimatiebewijs

Art. 3 Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen met betrekking tot de aan- of verkoop van uw woning.

Art 4 Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Art. 5 Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 1. Op grond van art. 13 lid 2 sub b AVG heeft iedere betrokkene het recht op inzage van, rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@demakelaarvanmorgen.nl.
 2. Bij ieder verzoek hiertoe dient u zich te legitimeren, zodat vaststaat dat het om uw gegevens gaat. Binnen 1 maand na het indienen van het de verzoek, ontvangt u een daarop een reactie. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn, indien nodig, met 2 maanden worden verlengd.

Art. 6 Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Art. 7 Commerciële aanbiedingen

 1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Wanneer u die niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een email naar info@demakelaarvanmorgen.nl.
 2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

Art. 8 Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals die bij wet is bepaald.

Art.9 Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behalve wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Art. 10 Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie kunt u zich richten tot Jacqueline de Kok, info@demakelaarvanmorgen.nl, 06 155 8 155 3.

Versie: 5 september 2022